UE: Porozumienie ws. zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r.

Ambasadorowie państw UE przyjęli porozumienie, które zakłada zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40 proc. do co najmniej 55 proc. do 2030 r.

Porozumienie zostało wcześniej osiągnięte przez reprezentującą Radę UE prezydencję portugalską i Parlament Europejski. Negocjatorzy zgodzili się, że należy nadać priorytet ograniczeniu emisji, a nie pochłanianiu.

Inne elementy porozumienia obejmują ustanowienie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, składającej się z 15 ekspertów naukowych różnych narodowości, przy czym nie więcej niż dwóch posiadających obywatelstwo tego samego państwa członkowskiego, na okres czterech lat.

Ta niezależna rada ma m.in. zajmować się doradztwem naukowym i sprawozdawczością na temat celów klimatycznych i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego.

Reklama

Negocjatorzy uzgodnili, że Komisja zaproponuje pośredni cel klimatyczny na 2040 r., "w stosownych przypadkach, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego globalnego przeglądu przeprowadzonego w ramach porozumienia paryskiego".

Jednocześnie KE opublikuje przewidywany orientacyjny budżet Unii w zakresie redukcji gazów cieplarnianych na lata 2030-2050, wraz z podstawową metodologią.

Budżet ma zakładać, ile gazów cieplarnianych będzie w tym okresie wyemitowane bez narażania zobowiązań Unii na mocy porozumienia paryskiego. Dokument ma także zawierać oddzielne informacje na temat emisji i pochłaniania.

Negocjatorzy uzgodnili również, że Komisja będzie współpracować z sektorami gospodarki, które zdecydują się przygotować orientacyjne, dobrowolne plany działania na rzecz osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Komisja będzie monitorować opracowywanie takich planów i ułatwiać dialog na szczeblu europejskim.

Porozumienie wyznacza również ambitny cel UE, jakim jest dążenie do uzyskania ujemnych emisji po 2050 r.

Komisja Europejska zaproponowała we wrześniu, by cel redukcji gazów cieplarnianych podnieść z obecnych 40 do 55 proc. Na szczycie UE w październiku rozmawiali na ten temat przywódcy państw członkowskich, jednak zdecydowali, że ostateczną decyzję podejmą na posiedzeniu w grudniu. W grudniu osiągnęli polityczne porozumienie w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55 proc.

Wcześniej w październiku Parlament Europejski poparł w głosowaniu bardziej ambitny cel - podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok do 60 proc. w porównaniu do emisji z 1990 r. Ostatecznie negocjatorzy PE przystali jednak na 55 proc.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama