Regulamin konkursu „Korba na rower”

REGULAMIN KONKURSU

"Korba na rower"

1.           Konkurs "Korba na rower" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").  ­­­

2.           Konkurs rozpoczyna się dnia 30.09.2022 i trwa do dnia 21.10.2022 r. do godziny 23:59:59.

Reklama

3.           Fundatorem nagród jest Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025166, kapitał zakładowy 48.378.300 zł, w pełni opłacony, NIP 527-020-39-68 (zwana dalej "Fundatorem"). Fundatorem nagrody dodatkowej dla Zwycięzcy jest Organizator.

4.           Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: https://zielona.interia.pl/korbanarower/news-dlaczego-warto-jezdzic-rowerem-konkurs-korba-na-rower,nId,6297459
(zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.           Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.           Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a.           jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

b.           jest osobą ­­pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7.           Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu 4 (czterech) Uczestników, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 11 lit. b Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową (zwani dalej: "Zwycięzcami").

8.           Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

9.           Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

10.        Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

11.        Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a.     wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem),

b.     odpowiedź na zadanie konkursowe, którego treść brzmi: "Wyślij swoje zdjęcie z niezapomnianej wycieczki rowerowej lub codziennej drogi do pracy tym środkiem transportu i napisz dlaczego to właśnie ten jednoślad jest wyjątkowy" (zwany dalej "Materiałem"),

c.      wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zostanie Zwycięzcą podanie adresu, na który zostanie przesłana Nagroda,

d.     wyrażenie zgody na posługiwanie się przez Organizatora wizerunkiem Uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu, w tym w szczególności do prezentacji zwycięskich Materiałów.

12.        Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 10 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

13.        Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 4 (czterech) Zwycięzców.

14.        Dokonując wyboru Zwycięzcy Komisja Konkursowa będzie oceniać pomysłowość, oryginalność oraz sposób ujęcia tematu.

15.        Nagrody dla Zwycięzcy dostarcza Organizator na adresy Uczestników znajdujące się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

16.        Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a.          udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody (licencji) na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

(i)         zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

(ii)         wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

(iii)        łączenie z innymi utworami lub podział na części,

(iv)       wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

(v)        w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

b.         udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

c.          udziela zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora: swojego imienia oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy,

d.          jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

e.          przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

f.           nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, które uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału do Konkursu lub korzystanie z Materiału przez Organizatora,

g.          posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału,

h.          udziela zgody na wykorzystanie wizerunku uwiecznionego na zdjęciu w zakresie opisanym w lit. a powyżej.

III. Rozwiązanie Konkursu

17.        Wyłonienie Zwycięzców nastąpi dnia 31.10.2022 r.

18.        Wyłonienia Zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa zgodnie z ust. 7.

19.        Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a.          nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.          wyłonienie Zwycięzców,

c.          rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

20.        Informacje o osobach Zwycięzców, tj. imię oraz miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 14 dni od daty ich wyłonienia.

21.        O przyznaniu nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu 14 dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

22.        W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

IV. Nagrody

23.        Nagrodami w Konkursie dla Zwycięzców są:

a)          Nagroda Główna: Rower miejski CREME Caferacer Man Uno o wartości 2899,00 zł,  oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 322,00zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz przekazana przez  Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy. Organizator  wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

b)          3 (trzy) Nagrody dodatkowe: zestawy składające się z plecaka, licznika gps, zestawu lampek rowerowych, zapięcia do roweru, bidonu wraz z uchwytem na rower o wartości ok. 1600 zł każdy

24.        Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody określonej w ust. 23 powyżej.

25.        Organizator roześle Nagrody na adresy podane przez Zwycięzców w terminie 14 dni od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej..

26.        Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

27.        Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.

28.        Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

29.        Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V. Postanowienia końcowe

30.    Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

31.    Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

32.    Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, publikacji danych osobowych zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.

33.    Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

34.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

35.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

36.    Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

37.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od  opublikowania listy Zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej.

38.    Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

39.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

40.    Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

41.    Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy